อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เดินทางนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย

12 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เดินทางนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และสำนักพิมพ์ออแกนโฟกัส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีอาจารย์นิเทศ ดังนี้ อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข และอาจารย์สวพร  จันทรสกุล , เดินทางนิเทศนักศึกษา ณ TK park ยะลา กศน. จังหวัดยะลา และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ในวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีอาจารย์นิเทศ ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองทิพย์  หนูหอม  อาจารย์ขวัญตา  ทวีสุข และอาจารย์ซูไรดา  เจะนิ เดินทางนิเทศนักศึกษา ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส  ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีอาจารย์ ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองทิพย์  หนูหอม อาจารย์โสภณ พฤกษวานิช และอาจารย์ซูไรดา  เจะนิ และเดินทางนิเทศนักษา ณ ศึกษาธิการภาค ๘ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีอาจารย์นิเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองทิพย์  หนูหอม อาจารย์โสภณ พฤกษวานิช และเดินทางนิเทศนักศึกษา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต  ในวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีอาจารย์นิเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองทิพย์  หนูหอม