อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เดินทางนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย

12 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เดินทางนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และสำนักพิมพ์ออแกนโฟกัส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา