นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมโครงการประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา

12 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดดำเนินโครงการประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ส่งเสริมการเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่อันเป็นถิ่นเกิดของตนเอง ก่อให้เกิดความรัก ความซาบซึ้ง ผ่านการแสดงออกทางการเขียนและการอ่าน ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ ๑. นางสาวซัลวา แวววรรณจิตร ๒. นางสาวโนร์ฮาดีร่า สะมาแอ ๓. นายอัสรี สามะ ๔. นายนันทวัฒน์  เจ๊ะอารง ๕. นางสาวสีตีฮายัร บุญญา ๖. นางสาวฟาตีเมาะ  แวบือราเฮง ๗. นางสาวซานีดะห์ แวกาเดร์ ๘. นางสาวนูรเกาซัตย์ สะนิ ๙. นางสาวมาซีเตาะ อาแวนุ๊ และ ๑๐. นางสาวสูฟียะห์ อาแว