อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมกิจกรรม อิ่มบุญ สุขใจ ไหว้พระ ๙ วัด จังหวัดพัทลุง

12 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมกิจกรรม อิ่มบุญ สุขใจ ไหว้พระ ๙ วัด จังหวัดพัทลุง ในวันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ วัดป่าบาก อ.ป่าบอน จ.พัทลุง วัดทุ่งขึงหนัง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง วัดเขาอ้อ อ.ควนขนุข จ.พัทลุง วัดปากประ อ.เมือง จ.พัทลุง วัดป่าลิไลย์ อ.เมือง จ.พัทลุง วัดควนแร่ อ.เมือง จ.พัทลุง วักเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง วัดโคกยา อ.เขาชัยสน จ.พัทุลง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองทิพย์ นูหอมและอาจารย์ขวัญตา  ทวีสุข เข้าร่วมทำบุญ ทัวร์ ๙ วัดด้วย