อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข นำนักศึกษาเดินทางไปรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

12 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ อาจารย์ขวัญตา  ทวีสุข นำนักศึกษาจำนวน ๑๐ คน เดินทางไปรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เข้าพบกับคุณสลักจิต นาคด้วง รองกงสุลใหญ่ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู , รศ. พิม อุการพันธ์ุ ประธานสมาคมสยามรัฐกลันตัน , นายจ๋วน คณิตสร ประธานศูนย์การเรียนการสอนภาษาไทยฯ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วยคณะกรรมการโรงเรียนสอนภาษาไทย ครูอาสาจากโรงเรียนวัดพิกุลทองวราราม และวัดสุคนธาราม เพื่อพบปะพูดคุยและแนะนำตัว อย่างเป็นทางการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย ณ โรงเรียนวัดพิกุลทองวรารามและวัดสุคนธาราม ตั้งแต่ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๔ เดือน และทั้งนี้ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รศ. พิม อุการพันธุ์ และนายจ๋วน คณิตสร ได้นำนักศึกษาทั้ง ๑๐ คน เข้าเยี่ยมท่านกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู และบอกกล่าวถึงจุดประสงค์ของการมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา