กิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

18 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย กำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการสื่อสารทางภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ โดยให้โจทย์เกี่ยวกับรณรงค์การใช้ภาษาไทย และ การรักษาสิ่งแวดล้อม  การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 40 คน จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 25 -601 เวลา 08.30-16.00 น. โดยมีอาจารย์สวพร จันทรสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นวิทยากรในการอบรมฯ