กิจกรรมพบปะระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

21 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมพบปะระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เพื่อคัดเลือกประธารนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562เวลา 15.00 น.  ณ ลานวัฒนธรรมชั้น 1 อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา