กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

อาจารย์มัสวิณี สาและ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อาจารย์มัสวิณี  สาและ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 2 อาคาร 24 คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562