อบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย

12 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

อบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย

อาจารณ์ขวัญตา ทวีสุข และอาจารย์สวพร จันทรสกุล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย  ณ ห้องแคแสด 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมืิ่อวันทีึ่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่อาจารย์ นักวิจัย ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์