การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 "สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

12 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 "สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมเข้าประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2562  ในหัวข้อเรื่อง "สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั้งยืน"  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และยังมีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังอีกด้วย