โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ฯ

12 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

อาจารย์มัสวิณี สาและ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการรฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และตัวแทนนักศึกษาในหลักสูตรภาษาไทย 2 คน คือนายอัสรี สามะ และนางสาวนูรียห์ กอตอ เข้าร่วมอบรม ในวันที่ 60-12 กรกฎาคม 2562 ณ ดี อามาน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโครงการ จำนวน 20 โรงเรียน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน และรู้จักเคารพสิทธิอย่างแพร่หลายและกว้างขึ้น