อาจารย์ซูไรดาเป็นวิทยากรปรับพื้นฐาน

18 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

อาจารย์ซูไรดาเป็นวิทยากรปรับพื้นฐาน ณ มหาวิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ซูไรดาได้รับเชิญวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อเรื่อง "ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร"  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา