อาจารย์ซูไรดา เป็นคระกรรมการการตัดสินการแข่งขันวิชาการ

6 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

อาจารย์ซูไรดา เป็นคระกรรมการการตัดสินการแข่งขันวิชาการ

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ อาจารย์ซูไรดา เจะนิ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการการตัดสินการแข่งขันวิชาการ การกล่าวสุนทรพจน์ " มหกรรมกิจกรรมและวัฒนธรรม " ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓