กิจกรรมพบปะพูดคุยและเลือกประธานนักศึกษา ในปีการศึกษา 2563

12 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

กิจกรรมพบปะพูดคุยและเลือกประธานนักศึกษา ในปีการศึกษา 2563

วานนี้ 11 มีนาคม 2563 ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมพบปะพูดคุยและเลือกประธานนักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ หน้าห้องสโมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณาจารย์ให้โอวาทแก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ