คณาจารย์ ประจำหลักสูตร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ทางด้านภาาษา วรรณกรรม และการสอนภาษาไทยระดับปริญญาตรี “การวิจัยวรรณกรรมสีเขียว” ครั้งที่ 3

19 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

คณาจารย์ ประจำหลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ทางด้านภาาษา วรรณกรรม  และการสอนภาษาไทยระดับปริญญาตรี  “การวิจัยวรรณกรรมสีเขียว” ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ : Cisco Webex

 

 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 อาจารย์ขวัญตา ทวีสุขและอาจารย์ซูไรดา เจะนิ ได้รับการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ในยการประชุมชุมวิชาการระดับชาติ ทางด้านภาาษา วรรณกรรม  และการสอนภาษาไทยระดับปริญญาตรี  “การวิจัยวรรณกรรมสีเขียว” ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ : Cisco Webex

อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ห้องที่ 3 LA-TH 03 : กลุ่มภาษา 

อาจารย์ซูไรดา เจะนิ เป็นผู้ทรงคุณวุฒ ห้องที่ 1 TE-TH01 : กลุ่มการสอนภาษาไทย