กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในรูปแบบออนไลน์

9 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ในรูปแบบออนไลน์ ​

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563​ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาลัย และคณาจารย์ในหลักสูตรได้พบปะให้ความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งแนะนำหลักสูตรด้วย