คณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในยุคดิจิทัล ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมคณาจารย์เข้าร่วมอบรม/ประชุม

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในยุคดิจิทัล ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในยุคดิจิทัล ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้แก่บุคลากร คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  วิทยากรโดย ดร. สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัทไมโครซอร์ฟ (จำกัด) ประเทศไทย​