คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจการทำงานภายใต้พันธกกิจคณะฯ

23 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจการทำงานภายใต้พันธกกิจคณะฯ

วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2563” ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) โดยมีอาจารย์สวพร  จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนาคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ไซนีย์  ตำภู รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์วรากร  แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ การจัดประชุมนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน นโยบาย และวิสัยทัศน์ของคณะฯ แนวทางการพัฒนาผลงานวิชาการและวิจัย การจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ รวมทั้งเข้าใจ ระเบียบ ข้อบังคับ และการปฏิบัติราชการของสายวิชาการ จนนำไปสู่การนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตน พัฒนางานทางด้านวิชาการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา และมีอาจารย์สันทัด จันทรท์ขุน และอาจารย์ ดร.มัสวิณี สาและ อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย