หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดการประชุมหลักสูตรฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566

17 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

     หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  จัดการประชุมหลักสูตรฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566

วันพุธที่ 15 มีนาคม  2566 หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดการประชุมหลักสูตรฯ ประจำเดือนมีนาคม  2566 พูดคุยในวาระต่าง ๆ และแจ้งเพื่อทราบ เวลา 15.00 เป็นต้นไป ณ ห้องหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย