หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาภาษาไทย

20 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาภาษาไทย

ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาภาษาไทย วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และเป็นแนวทางในการเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาภาษาไทย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ ห้องประชุม ติง เซียง ชั้น ๒ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา