หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมพบปะนักศึกษา 4 ชั้นปี และคัดเลือกประธานนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566

30 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  จัดกิจกรรมพบปะนักศึกษา 4 ชั้นปี  และคัดเลือกประธานนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา

วันนี้ 30 มีนาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  จัดกิจกรรมพบปะนักศึกษา 4 ชั้นปี  และคัดเลือกประธานนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา