คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประชุมหลักสูตรประจำเดือนมิถุนายน 2566

2 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประชุมหลักสูตรประจำเดือนมิถุนายน 2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  ประชุมหลักสูตรประจำเดือนมิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้น 6 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีการประชุมแจ้งกิจกรรมที่จัดในเดือนกรกฎาคม และและวาระอื่น ๆ