หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่องการใช้ Edmodo ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมีอาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม เป็นผู้แทนในการนำเสนอ ในกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2561 (KM YRU Forum 2018) เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่