หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดการกล่าสุนทรพจน์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระดับมัธยมต้น จัดการประกวดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

แกลเลอรี่