หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดการอบรม "การทำหนังสือสารคดีท้องถิ่นสำหรับการสอนภาษาไทย" ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดการอบรมการทำหนังสือสารคดีท้องถิ่นสำหรับการสอนภาษาไทย ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet 

การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณครูอรรถพร สารานพกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในการนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติการเขียนสารคดีในท้องถิ่นของตนเอง และร่วมนำเสนอผลงานสื่อการสอนหนังสือสารคดีท้องถิ่นสำหรับการสอนภาษาไทย พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำจากวิทยากรและคณาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 

แกลเลอรี่