หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตหนังสือเล่มเล็กด้านอาชีพ เพื่อเสริมสร้างการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร

เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตหนังสือเล่มเล็กด้านอาชีพ เพื่อเสริมสร้างการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร โดยได้รับเกียรติจากนางกาญจนา  จองเดิม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบาเงง จ.ปัตตานี และนายรณชัย จันทร์แก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การผลิตหนังสือเล่มเล็ก ให้แก่ตัวแทนครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : การแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตยุค Thailand 4.0 ในพื้นที่ชายแดนใต้ จำนวน 7 โรง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 35 คน โดยผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จะได้ฝึกปฏิบัติการจัดทำหนังสือเล่มเล็กในหัวข้อ “ความใฝ่ฝันของฉัน” เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่อไป อีกทั้งกิจกรรมในครั้งนี้มีการประกวดหนังสือเล่มเล็กที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้จัดทำขึ้นและมีผลการประกวด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เรื่อง ความฝันของอามีน จากโรงเรียนบ้านโกตาบารู

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เรื่อง เส้นทางสู่ฝันฉันอยากเป็นครู จากโรงเรียนบ้านโกตาบารู

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เรื่อง แพทย์พิชิตฝัน จากโรงเรียนกาบังพิทยาคม

 

แกลเลอรี่