หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญผู้ที่สนใจติดตามฟังรายการเซอจาเราะห์สลาตัน "เรื่องเล่าชายแดนใต้" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา FM 98.50 MHz

ขอเชิญผู้ที่สนใจติดตามฟังรายการ เซอจาเราะห์สลาตัน "เรื่องเล่าชายแดนใต้"
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา FM 98.50 MHz
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 
กิจกรรมในรายวิชา วรรณกรรมท้องถิ่น 
จัดรายการทุกวันอังคาร เวลา 10.00-11.00 น.
เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

แกลเลอรี่