หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันไทยปัญญ์สุข ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา นิสิต เข้าร่วมเรียนรู้สู่การประกวดขับลำนำ ในงานแสงฉันทลักษณ์ไทย ครั้งที่ 12

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับสถาบันไทยปัญญ์สุข

ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษาร่วมเรียนรู้สู่การประกวดขับลำนำ 
ชิงรางวัล 10,000 บาท ในงาน
แสงฉันทลักษณ์ไทย ครั้งที่ 12
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
จากตำหนักวาสุกรี วัดพระเชตุพนวิมนมังคลาราม
ในระบบ Live streaming : Zoom , Facebook , Youtube
ในวันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
สมัครได้ทางลิงก์ https://forms.gle/DVRsGvRVFEoqQXPP9
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo/?fbid=5161079213907813&set=a.256106501071800

แกลเลอรี่