หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 (RANC 2022) ขอขยายกำหนดส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ขอขยายกำหนดส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565


โดยมีสาขาที่เปิดรับบทความวิจัย ดังนี้
1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. กลุ่มการศึกษา
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี
4. กลุ่มนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
5. กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
6. กลุ่มการพัฒนาชุมชน และสังคม


ผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว

สามารถสมัครได้ที่ ranc.research.swu.ac.th/

แกลเลอรี่