หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22

 

การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22  

 

GNRU Conference 22nd  

 

 

การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ชีวิตวิถีใหม่ของการศึกษาในสังคมดิจิทัล" โดยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา 

------------------------------------------- 

วันที่ 16 สิงหาคม 2565  

ณ การประชุมออนไลน์ และจัดงานที่ อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี, จังหวัดนครสวรรค์ 

. 

Deadline submission: รอบที่ 2 , 20 พฤษภาคม 2565 

. 

. 

========================= 

. 

กลุ่มการนำเสนอผลงาน:  

1. กลุ่มการศึกษา 

2. กลุ่มการบริหารและจัดการ 

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

5. กลุ่มอื่นๆ เช่น วิจัยสถาบัน 

========================= 

. 

ติดต่อสอบถาม: 

. 

ผู้ประสานงานหลัก: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

หมายเลขโทรศัพท์: 056-219-100 ต่อ 1200, 1208, 1209, 1211  

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 097-924-5216 

 

แกลเลอรี่