หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสและชื่อหลักสูตร

  • รหัสหลักสูตร  :  25461571100679
  • ชื่อหลักสูตรภาษาไทย  :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  • ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Thai  


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  • ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  :  ครุศาสตรบัณฑิต   (ภาษาไทย)     ชื่อย่อ   :  ค.บ. (ภาษาไทย)
  • ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Education (Thai)     ชื่อย่อ   :  B.Ed. (Thai)