หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ซอฟูวะห์ กูโน

อาจารย์ประจำหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อ – สกุล : นางสาวซอฟูวะห์ กูโน

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศศ.ม.

ภาษาไทย

2561

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศศ.บ.

ภาษาไทย

2553

 

รายวิชาที่สอน

  • ชื่อวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       
  • ชื่อวิชา การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน     
  • ชื่อวิชา หลักการอ่านและเขียนคำไทย
  • ชื่อวิชา การฟังและการพูดเพื่อสัมฤทธิ์ผล
  • ชื่อวิชา การฟัง การดูและการพูด
  • ชื่อวิชา ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
  • ชื่อวิชา พัฒนาการของภาษาไทย

ผลงานวิชาการ

ซอฟูวะห์ กูโน. (2562). มโนอุปลักษณ์ทะเลของผู้ใช้ภาษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 9 “Socail Innovation: นวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า F9-F17). นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.

เว็บไซต์

https://profile.yru.ac.th/sofuwah.ku