หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอาแอเสาะ ยูโซ๊ะ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทนักศึกษา (ประเภทบุคคลด้านวิชาการและสังคม) เนื่องในวันราชภัฏ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

แกลเลอรี่