หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

ครู/อาจารย์สอนภาษาไทย
นักวิชาการด้านภาษาไทย
บุคลากรด้านการผลิตสื่อการสอนภาษาไทย
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา