หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมนำเสนอผลการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม พร้อมด้วยนางสาวตอฮาเราะห์ พลาอาด และนางสาวฮานีตา สุขสวัสดิ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมนำเสนอผลการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตหนังสือเล่มเล็กด้านอาชีพ เพื่อเสริมสร้างการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : การแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตยุค Thailand 4.0 ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จงสงขลา

แกลเลอรี่