หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม เข้าร่วมจัดกิจกรรมเสวนาพาที มีอาชีพ ณ โรงเรียนบ้านโกตาบารู จ.ยะลา

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมเสวนาพาที มีอาชีพ ณ โรงเรียนบ้านโกตาบารู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตหนังสือเล่มเล็กด้านอาชีพ เพื่อเสริมสร้างการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : การแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตยุค Thailand 4.0 กิจกรรมดังกล่าวคณะคุณครูผู้จัดงานได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่าของทางโรงเรียนบ้านโกตาบารูที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพของตนเองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในโรงเรียนบ้านโกตาบารูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคตและเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือเล่มเล็ก หัวข้อ “ความใฝ่ฝันของฉัน” ต่อไป

แกลเลอรี่