หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ ได้รับการคัดเลือกจากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ เพื่อเข้าอบรมการเล่าเรื่องเป็นละคร ปีที่ 2 กลุ่มภาคใต้

อ.ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษได้รับการคัดเลือกจาก กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ เพื่อเข้าอบรมการเล่าเรื่องเป็นละคร ปีที่ 2 กลุ่มภาคใต้  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวันที่ 12 - 13 กันยายน 2563 ผลจากการเข้าร่วมอบรมกับนักเขียนบทละครโทรทัศน์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทย จะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมละครพื้นบ้านสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมบริการวิชาการของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

แกลเลอรี่