หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรม "การผลิตสื่อการสอนภาษาไทย"

เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อการสอนภาษาไทย" กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่การเป็นครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมบราแง อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก คุณครูวิวัฒน์ โรยสกุล และคุณครูผะกานาจ สุคนธรัตน์ เป็นวิทยากร

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้นักศึกษาได้มีองค์ความรู้และทักษะในการผลิตสื่อการสอน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นครูภาษาไทยในอนาคต

แกลเลอรี่