หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย รหัส 60 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ขอแสดงความยินดีแด่บัณฑิต รหัส 60 ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

แกลเลอรี่