หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยร่วมเวทีเสวนา "บทเรียนจากครูนักสร้างแรงบันดาลใจสู่กระบวนการเรียนรู้ใหม่ในสถาบันการผลิตครู: พลังความร่วมมือ พลังแห่งการเรียนรู้"

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีเสวนาในหัวข้อ "บทเรียนจากครูนักสร้างแรงบันดาลใจสู่กระบวนการเรียนรู้ใหม่ในสถาบันการผลิตครู: พลังความร่วมมือ พลังแห่งการเรียนรู้" ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น ๔ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโดยสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และสถาบันรามจิตติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะทำงานจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สถาบันรามจิตติ คณะคุณครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและครูต้นแบบในพื้นที่
 
เวทีเสวนาในครั้งนี้มีตัวแทนนักศึกษาจาก ๓ สาขาวิชา ได้แก่ นางสาวนูร์ฟาติน  ยะปา นางสาวอาซีซะห์  สะมาแอ นางสาวฮาสือมะห์  กาเด๊าะ สาขาวิชาภาษาไทย นางสาวอาอีเซาะ  มาแจ นายมุรวาน  สะอะ นางสาวมูยาฮีดะห์  จิงจาเละ สาขาวิชาสังคมศึกษา และนางสาว โนรอาตีกะ สามะ นางสาว ซาณียา แมทาลง สาขาวิชาภาษามลายู ได้ร่วมกันเสวนาในหัวข้อ " นักศึกษาเล่าเรื่อง “ว่าที่ครูรุ่นใหม่: ประสบการณ์เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ จากครูรางวัลสมด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”  โดยมีนางสาวซะฮ์รอ ดอมะ และนายนูรูดิน บือแน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ ตัวแทนนักศึกษาดังกล่าวได้ร่วมกันเล่าถึงความรู้สึกและความประทับใจจากการที่ได้ไปสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและครูต้นแบบในปีการศึกษา ๒๕๖๑  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยได้ไปสังเกตการจัดการเรียนการสอนของคุณครูอรพินท์ แสนรักษ์ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) อ.ยะรัง จ.ปัตตานี นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา ได้ไปสังเกตการจัดการเรียนการสอนของคุณครูกาญจนา จองเดิม ณ โรงเรียนบ้านนาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี และนักศึกษาสาขาภาษามลายู ได้ไปสังเกตการจัดการเรียนการสอนของคุณครูนูรีซาน เจะยอ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา 
 
ในการนี้คณาจารย์และนักศึกษายังได้ร่วมฟังปฐกถาพิเศษจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ "ห้องเรียนสร้างแรงบันดาลใจ: บทเรียนจากอาจารย์และครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี"  โดยมีคุณครูอรพินท์ แสนรักษ์ คุณครูกาญจนา จองเดิม คุณครูสุเทพ เท่งประกิจ ซึ่งเป็นครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคุณครูนูรีซาน เจะยอ ซึ่งเป็นครูต้นแบบการสอนภาษามลายู ได้ร่วมเสวนาและให้แนวทางการเป็นครูที่ดีสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้นักศึกษาวิชาชีพครูได้รับแรงบันดาลใจ และได้เห็นต้นแบบที่ดีจากบุคลากรในพื้นที่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครูและการศึกษาในท้องถิ่นต่อไป
 
 
 

แกลเลอรี่