หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตหนังสือเล่มเล็กด้านอาชีพเพื่อเสริมสร้างการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร

เมื่อวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตหนังสือเล่มเล็กด้านอาชีพเพื่อเสริมสร้างการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง: การแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตยุค Thailand 4.0 ในพื้นที่ชายแดนใต้ ณ ห้องประชุม ๑ (เซียน ตาน ฮวา) อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยและการผลิตหนังสือเล่มเล็ก ๒ ท่าน ได้แก่ คุณครูกาญจนา จองเดิม โรงเรียนบ้านบาเงง อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี และคุณครูรณชัย จันทร์แก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา โดยมีครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน ๗ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกาบังพิทยาคม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดยะลา โรงเรียนบ้านโกตาบารู โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ โรงเรียนบ้านบาละ โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ 

ในการนี้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตหนังสือเล่มเล็ก และร่วมกันผลิตหนังสือเล่มเล็กที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพในฝัน ซึ่งได้บูรณาการความรู้ในวิชาต่าง ๆ มาใช้จนสามารถผลิตหนังสือเล่มเล็กได้สำเร็จและสวยงาม

 

แกลเลอรี่