หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จ.สงขลา

เมื่อวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยมีอาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ และนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ในการนี้นักศึกษาได้ร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "การศึกษาและอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้" บรรยายโดยคุณอนุสรณ์ กะณะศิริ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา จ.สงขลา และหัวข้อ "เทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยการบูรณาการวัฒนธรรม วรรณกรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา" บรรยายโดยคุณครูจีรนัย สุขมี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการฝึกเก็บข้อมูลภาคสนามและให้นักศึกษาได้นำความรู้จากการทัศนศึกษาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในวิชาคติชนวิทยา และวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น

 

แกลเลอรี่