หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบสร้างสรรค์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ อาคารเรียนศิลปกรรมศาสตร์ 10A-B มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
        133  ​ถนน เทศบาล 3 สะเตง อำเภอเมืองยะลา ยะลา 95000
 

เบอร์ติดต่อ 07 3299 699 ต่อ 53000

ติดต่อ 092-3747825 (เจ้าหน้าที่ธุรการประจำหลักสูตรฯ)
rayhan.a@yru.ac.th