หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ติดต่อเรา

อาคารเรียนศิลปกรรมศาสตร์ 10A-B มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ติดต่อ 092-3747825 (เจ้าหน้าที่ธุรการประจำหลักสูตรฯ)
rayhan.a@yru.ac.th