หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมbigcleaning. บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดรอบอาคารศิลปะ ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

แกลเลอรี่