หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศเลื่อน กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
ภาคปกติ - วันที่ 29 พ.ย. 2564
ภาคกศ.บป. - วันที่ 4 ธ.ค. 2564
ปฏิทินวิชาการ เทอม 2/2564

แกลเลอรี่