หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุวัสสา ฮาส ได้รับจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ชื่อผลงาน ธรรมชาติในความงามของเมล็ดยางพารา

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุวัสสา ฮาส
ได้รับจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เลขที่ ศ1.051970
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงาน จิตรกรรม
ชื่อผลงาน ธรรมชาติในความงามของเมล็ดยางพารา

แกลเลอรี่