หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

พิธีประสาทปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562

พิธีประสาทปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562

วันนี้ (24 ก.พ. 66 ) เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 แก่ นางพัชรินทร์ บินเจ๊ะมิง    อายุ ๕๙ ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส  เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในวิชาชีพ ด้านศิลปหัตถกรรมไทย ประเภทการจักสาน อย่างแท้จริง จากความทุ่มเท อดทนและความตั้งใจในรับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษที่มีการทำสืบต่อกันมาหลายยุคหลายสมัย ประกอบกับการเรียนรู้และพัฒนาการจักสานกระจูดในรูปแบบและลวดลายที่ซับซ้อน มีชีวิตผูกพันกับงานศิลปะการจักสานกระจูด จนกระทั่งได้มีโอกาสส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานองค์กรอย่างต่อเนื่องมากมาย และรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง คือ รางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศ ประเภทกล่องกระจูด จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ จากการสร้างประสบการณ์ในการสร้างผลงานทางด้านศิลปกรรม การจักสาน ได้เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการผลิตที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ อีกทั้งได้นำหลักวิชาชีพทางด้านศิลปะเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาในการพัฒนาคนให้มีอาชีพลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทาน ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่