หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

พัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์

วันนี้ 2 มีนาคม 2566 ขอขอบคุณท่านรศ.นิคอเละ ระเด่นอาหมัด ที่ให้ความกรุณามาสาธิตการวาดภาพทิวทัศน์ให้นักศึกษาชั้นปี 2 แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีแรงบันดาลใจและทักษะในการทำงานด้านจิตรกรรม ณ ห้องปฏิบัติการด้านศิลปะและการออกแบบ อาคาร 10 A 202 ในรายวิชาทัศนศิลป์วิจารณ์ของอาจารย์วินัย สุขวิน

แกลเลอรี่