หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนสังวาลย์วิท ๕ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จย่า"

อาจารย์วินัย  สุขวิน   อาจาย์ธนวัฒน์    พรหมสุข   อาจารย์สุรพล  หลินมา   คณาจารย์ของหลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ    นางสาวจิรชยา    ฉวีอินทร์   ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์  นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ  แขนงวิชาการออกแบบกราฟิก  ชั้นปี 3  จำนวน  3  คน และแขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป์   จำนวน 8  คน   ร่วมกันกองพัฒนานักศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนสังวาลย์วิท ๕ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จย่า"  ณ โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา   ระหว่างวันที่  11 - 14    มีนาคม   2566   สร้างสรรค์ผลงาน จิตรกรรมฝาผนังร่วมสมัยภายในอาคารของโรงเรียน ให้กับลูกหลานสมเด็จย่า และชาวอำเภอเบตง ได้สืบทอดพระราชปณิธานและปรัชญาการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9    โดยผลงานดังกล่าวเป็นการวาดภาพบนฝาผนัง ของอาคารเรียนแบบ 017 (อาคารมิตรภาพ) ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์ รวมถึง พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ นับเป็นผลงานที่ทรงคุณค่ายิ่ง ในการได้ร่วมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ตลอดไป 

แกลเลอรี่