หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการทำงานออกแบบกราฟิก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ความสามารถและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับนั

หลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบขอขอบคุณ น.ส.นูรีย์ โตะลอเมาะ Nooree Art Ds ศิษย์เก่าสาขาออกแบบศิลปกรรม รหัส 59 ที่ได้สละเวลามาถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการทำงานออกแบบกราฟิก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ความสามารถและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับนั

แกลเลอรี่