หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน เพื่อติดตามการทำงาน และการเรียนรู้ ของนักศึกษา ณ สถานประกอบการในเขตจังหวัดยะลา

แกลเลอรี่